TEL. 93 821 28 86

Serveis

 • L’empresa va començar la seva activitat amb la voluntat de satisfer les necessitats dels clients en l’àmbit de la gestió de l’habitatge.  En aquest sentit, les tasques de Portal9 no s’han limitat únicament a l’activitat de compra i venda pròpia d’una immobiliària, sinó que al llarg d’aquest temps ha augmentat el ventall de serveis per tal d’ajustar-se al màxim a la demanda dels nostres clients en la gestió de l’habitatge.

Tràmits

   • Contractes
   • Ingrés de fiança a Incasol
   • Canvis de nom o compte corrent de llum, aigua i gas
   • Cèdula d'habitabilitat
   • Certificat energètic
   • Informes i valoracions
   • Bulletins blaus
   • Burofax
   • Liquidacions fiances

Gestió Comunitats

  • Constitució i redacció dels estatuts
  • Confecció de pressupostos i comptes anuals
  • Legalització del llibre d'actes
  • Convocatòria i assistència de reunions
  • Confecció i tramesa de les actes de reunions
  • Execució i cobraments de provisions de fons i derrames
  • Gestió d'impagats
  • Control i pagament de subministraments, manteniments i impostos de comunitat
  • Gestió i conservació de la finca: obres i assegurances
  • Seguiment de la previsió de les despeses anuals
 •